Biểu phí dịch vụ

# Dung lượng (TB/tháng) Đơn giá (VNĐ/GB)
1 <= 5 777
2 > 5 - 100 666
3 > 100 - 500 555
4 > 500 - 1000 444
5 > 1000 333